Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus is a Greece ransomware. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus is part of Cyber Crime Unit virus. It comes into PC without user knowledge and implements system changes. It even locks the computer with scary message saying “Ο Υπολογιστησ Σασ Εχει Μπλοκαριστει” in Greek which means your computer is been locked. This scam is widespread and been infecting many countries. It is group of Reventon Trojan that been source of this virus. After locking PC, you cannot perform any task. Here is message from one the locked machine.
Ελληνικη Δημοκρατια
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Ο Υπολογιστησ Σασ Εχει Μπλοκαριστει
Είστε παραβάτης οι ενέργειες σας είναι παράνομες και συνεπάγονται την ποινική ευθύνη.
Η ήειτουργεία του υπολογιστή σας έχει μπλοκαριστεί Γΐόγω των μη εξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων στον κυΒερνοχώρο.
Οι πιθονές παραβιάσεις, που έχετε κάνει εινοι οι οκόΛουθες: Άρθρο 174- Πνευματική ιδιοκτησία
Πρόστιμο ή οπό2 έως 5 χρόνια (κοινή χρήση ή δημοσίευση των αρχείων προστατευομένων με πνευματικό δικοιώματο – τοινίες. Λογισμικό) ΠροΜέπετοι πρόστιμο οπό € 18.000 εώς € 23.000.
Άρθρο 183- Πορνογραφία
Πρόστιμο ή φυλάκιση απο 2 έως 3 χρόνια (κοινή χρήση ή δημοσίευση των πορνογραφικών αρχείων) ΠροΒΛέπετοι πρόστιμο οπό € 18.000 εώς € 25.000.
Άρθρο 164 – Παιδική Πορνογραφία (ηάικίας κάτω των 18 ετών)
Φυλάκιση από 10 έως 15 χρόνιο (κοινή χρήση ή δημοσίευση των πορνογραφικών αρχείων) ΠροΜέπετοι πρόστιμο οπό € 20.000 εώς € 40.000.
Άρθρο 104 – Προώθηση της Τρομοκρατίος
Φυλάκιση έως 25 χρόνια χωρίς την έφεση (Εχετε επισκέψει ας ιστοσελίδες των τρομοκρατικών οργανώσεων)
Προβλέπετοι πρόστιμο οπό € 35.000 εώς € 45.000 με την δήμευση της ηεριουσίσς. Άρθρο 68 – Διάδοση των βλαβερών προγραμμάτων
Φυλάκιση έως 2 χρόνιο (Δημιουργίο ή διάδοση των βλαβερών προγραμμάτων* που προκάλεσον
βλάβη σε άλλους υπολογιστές).
Προβλέπετοι πρόστιμο οπό € 15.000 εώς € 28.000.
Άρθρο 113 – Χρήση του παράνομου λογισμικού
Φυλάκιση έως 2 χρόνιο (χρήση του παράνομου λογισμικού) Προβλέπετοι πρόστιμο οπό € 10.000 εώς € 22.000.
Άρθρο 99 – Απάτη μέσω καρτών πληρωμών, οβτάίης
Φυλάκιση έως 5 χρόνιο (Η χρήση μιας κάρτας πληρωμής ή των στοιχείων της δεν άρχισε ή δεν επιβεβαιώθηκε οπό τον κάταχό του.)
Προβλέπετοι πρόστιμο οπό € 30.000 εώς € 75.000 με την δήμευση της περιούσιος. Άρθρο 156 – Διανομή του $ραΓΠ με πορνογραφικό υλικό
Φυλάκιση έως 2 χρόνιο (διανομή του $ρ3Γη με πορνογροφικό υλικό μέσω ©-ίτοϋ και τοαν κοινωνικών δικτύων) Προβλέπετοι πρόστιμο οπό € 16.000 εώς € 38.000.

To remove Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus and unlock your screen follow this guide.

Guide to unlock from Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus and Safety Tips:

1. Run the malwarebytes using below steps.
2. Make sure your computer is up to date with windows updates.
3. Make sure Windows Firewall is enable.
4. Install reputable and commercial virus removal tool .
5. Keep the Antivirus active and current
6. Call tech support help line: 1-800-518-8533 if you are unable remove this infection or have any question or concern.

Guide to unlock from Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus Steps:

Need Quick solution to get rid Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus? Click here for solution for Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus

Step 1:Print out these instructions as you will need to shut down the computer in next step. Need help call us at: 800-518-8533

Step 2:Now power down the Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus infected computer and wait for 30 Seconds before you turn on.

Step 3:Now please turn ON the computer and immediately keep hitting F8 until you see WINDOWS ADVANCED OPTIONS MENU as shown below.
Windows F8 Key

Step 4:In the WINDOWS ADVANCED OPTIONS MENU, go down to the SAFE MODE WITH NETWORKING using the arrow keys on the board. Then press ENTER on the keyboard. This will take your computer to Safe mode. Safe Mode will cause the display and desktop icons to appear changed. This is normal. No need to Panic as it is due to Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus.
Safe mode Option

Step 5:This, Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus, infection may change computer windows settings to use a proxy server that will not allow you to browse any pages on the Internet with Internet Explorer. We will first need to fix this as we will need to download malware removal utilities. They are safe and very reputed in Computer Industry. Now hold down the WINDOWS key and then press the R key.
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus- Run command Prompt

Step 6:The RUN dialog box will appear. Type iexplore.exe In the RUN dialog and click OK button.
Run command Prompt

Step 7:You will see Internet Explorer. On the top navigation click TOOLS then under the sub-menu of TOOLS choose INTERNET OPTIONS as shown below.
IE Option

Step 8: Now find the CONNECTIONS tab within the INTERNET OPTIONS dialog box and click on it. Then click the LAN SETTINGS button.
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus- LAN settings

Step 9:If there is a check-mark in the box named “Use a proxy server for your LAN”, under the PROXY SERVER section, then unchecked the box. If there is not a check mark located in the box then you can skip this step and move on to next step.
proxy

Step 10:Now hit the OK button to close the LOCAL AREA NETWORK dialog box. Then press the OK button to close the INTERNET OPTIONS dialog box.

Need help for removing with Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus infection then call us at 800-518-8533 or chat with our experts.

Step 11Now we must end all the processes that belong to Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus so that it does not interfere with your ability clear your computer. Inspector-[rnd char].exe and Protector-[rnd char].exe are the processed that needs to be stopped. To do this we need to download Rkill, developed by Bleepingcomputer to help stop the computer process of Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus. Now please hold down the WINDOWS key and the R key simultaneously to open RUN dialog box.
Run command Prompt

Step 12Now type “iexplore.exe http://www.fixpcyourself.com/rkill.com” and hit the OK button.
Rkill

Step 13:Save the Rkill.exe on your desktop. Double-click the Rkill icon and run Rkill.exe. You will see a black MS DOS dialog box. Now it will kill all the processes of Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus. It will take several minute before a Notepad file containing log information on what Rkill found will open. You may review it and close notepad file.

Step 14:Now you are ready to removal all the infection related to Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus. For that you need to use Malwarebytes software. It is a very popular malware and spyware removal application. Now please hold down the WINDOWS key and the R key simultaneously to open RUN dialog box. Type “iexplore.exe http://www.fixpcyourself.com/mbam.exe” and hit the OK button.
Malwarebytes

Need help for removing with Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus infection then call us at 800-518-8533 or chat with our experts.

Step 15:Save the mbam.exe on your desktop. Double click the Malwarebytes icon and run mbam.exe. Now the SELECT SETUP LANGUAGE dialog box will appear. Select your preferred language and hit press OK button.
Malwarebytes Language

Step 16:The Malwarebytes SETUP WIZARD will show blow screen Hit the NEXT button to continue.
Malwarebytes Wizard

Step 17:Now the LICENSE AGREEMENT screen will appear as shown. Accept the agreement and hit NEXT button.
Malwarebytes License Agreement

Step 18:Now the Information screen will appear. Click on next button and continue following the steps.
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus- Malwarebytes Information

Step 19:SELECT DESTINATION LOCATION screen will appear now. You can choose the location where Malwarebytes can be installed. We recommend choosing the default location as shown then click NEXT button.
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus - Malwarebytes Install path

Step 20:Now the SELECT START MENU FOLDER screen will appear. Let the default as it is and click NEXT button.
removal guide for Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus- Malwarebytes Folder

Step 21:Now the SELECT ADDITIONAL TASKS screen will appear. If you want a Desktop Icon or Quick Launch icon then check appropriate boxes.
shortcut

Step 22:READY TO INSTALL screen will come next. Hit the INSTALL button to install Malwarebytes.
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus - Ready to Install

Step 23:In this step let the UPDATE and LAUNCH checked as it is to update the application with latest malware definition to capture all the malwares then click FINISH button.
Updates

Step 24:Once update is done then Scanner screen will launch. Make sure to select PERFORM FULL SCAN is selected to clean up Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus infection. Click on SCAN button to start the scan.
full scan

Step 25:Now choose the local drives that you want to scan from the dialog box and click SCAN button.
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus - drive

Step 26:Be patient as the scan will take several minutes before it cleans up Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus infection. Once the scan is finished, a message box saying the scan is complete will appear. Click OK button to close the box then click SHOW RESULTS button.
drive selection

Step 27:From results dialog box choose REMOVE SELECTED button to remove all the infections found. Malwarebytes will also delete all of the files and registry keys affected by Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus and add them to the quarantine.
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus- quarantine

Step 28:Malwarebytes may require you to reboot the PC to complete the Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus (Removal Steps). After completions reboot your computer Malwarebytes will be launched, please follow the instructions on the screen and continue the removal process. Once everything is clean out a log will be open created by Malwarebytes. Please reviewed it and closed it. Now your computer should be free of Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus. Enjoy.
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus- Complete

Need Quick solution to get rid Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus? Click here for solution for Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus Or Call our experts toll-free at 800-518-8533

Technical Details of Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus files :
You may need to delete following Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus files :

C:\windows\System32\drivers\random.sys
%appdata%\[random].exe
%Programdata%\[random]
%Temp%\[random].bat
%appdata%\[random]\[random].exe
%LocalAppData%\Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus\uninstall\Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus.lnk
%ProgramFilesX86%\Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus
%appdata %\Local\[random]
%appdata %\Roaming\Microsoft\Windows\Templates\[random]

Also please check following registry file infected by Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus:

HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
HKCU\Software\Cr_Installer
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\FIREFOX.EXE\shell\safemode\command “(Default)” = ‘”%UserProfile%\Local Settings\Application Data\[random].exe” /START “%Program Files%\Mozilla Firefox\firefox.exe” -safe-mode’
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System “DisableRegedit” = 0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\FIREFOX.EXE\shell\open\command “(Default)” = ‘”%UserProfile%\Local Settings\Application Data\[random].exe” /START “%Program Files%\Mozilla Firefox\firefox.exe”‘
HKCU\Software\AppDataLow\Software\Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus\
HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\shell = “explorer.exe,%AppData%\skype.dat”
HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command “(Default)” = ‘”%UserProfile%\Local Settings\Application Data\[random].exe” /START “%1? %*’
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\[Random]
HKEY_CLASSES_ROOT\.exe\shell\open\command “(Default)” = ‘”%UserProfile%\Local Settings\Application Data\[random].exe” /START “%1? %*’

How to get rid of Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus using YouTube Video :

Cannot unlock from Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus and need help? Please call our team toll-free at 800-518-8533.

Try McAfee to remove Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus removal tool.
Antivirus Protection to Remove Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus (Unlock PC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation